CATALONIA

 


NEW CATALONIA CARD
CATALONIA CATALONIA
CATALONIA front - CATALUNYA anvers CATALONIA back - CATALUNYA revers

This card is for collection. This is not a QSL card but a collector's card. Only SD members of Catalonia (north or south) can request it from 100 to 100 as many as they want. This card would be attached to the personal or national QSL card of each one. I hope you like it.

Aquesta targeta és per a col·lecció. No es tracta d'una targeta QSL sinó de col·leccionista. Només els membres SD de Catalunya (nord o sud) poden sol·licitar-la de 100 a 100 totes les que vulguin. Aquesta targeta s'adjuntaria amb la targeta QSL personal o nacional de cadascun. Espero que us agradi.

Esta tarjeta es para colección. No se trata de una tarjeta QSL sino de coleccionista. Sólo los miembros SD de Cataluña (norte o sur) pueden solicitarla de 100 en 100 todas las que quieran. Esta tarjeta se adjuntaría con la tarjeta QSL personal o nacional de cada uno. Espero que os guste.

Cette carte est pour la collecte. Ce n'est pas une carte QSL mais une carte de collection. Seuls les membres SD de Catalogne (nord ou sud) peuvent en demander de 100 à 100 autant qu'ils le souhaitent. Cette carte serait attachée à la carte QSL personnelle ou nationale de chacun. J'espère que ça vous plait.

QSL Manager:

VICENTE
P.O. BOX  45
08120  LA  LLAGOSTA
(BARCELONA)
-SPAIN-

< Inicio >